Varslingsrutiner

Retningslinjer for varslingsrutiner i Norske kirkeakademier

Arbeidstakere og frivillig engasjerte har rett til å varsle om kritikkverdige forhold i bevegelsen. Kritikkverdige forhold er forhold i strid med lov eller etiske normer. Dette kan være eksempelvis korrupsjon, forhold eller adferd som medfører fare for noens liv og helse, dårlig arbeidsmiljø, diskriminering og (seksuell) trakassering. Seksuell trakassering kan være både fysisk, verbal og ikke-verbal. For at noe skal være seksuell trakassering, må oppmerksomheten være uønsket. Det er oppfatningen hos den som opplever seg trakassert som skal tillegges mest vekt i vurderingen. (Jf. http://www.ldo.no/en/diskriminert/arbeidsliv/seksuell-trakassering/ )

Fremgangsmåte ved varslingen skal være forsvarlig jfr. arbeidsmiljøloven § 2-4. I dette ligger bla. at arbeidstakeren må være i god tro med hensyn til de kritikkverdige forhold; at varslingen ikke er motivert av ønske om personlige fordeler eller andre utenforliggende motiver og at han eller hun følger rutinene for varsling.

Rutiner for varsling:

  • Varsling om kritikkverdige forhold skal skje gjennom samtale, e-post eller brev. For rett saksbehandling må muntlige varsel på et tidspunkt skriftliggjøres.
  • Varslerens identitet skal behandles fortrolig av alle involverte parter.
  • Frivillige engasjerte i bevegelsen henvender seg til leder i det det aktuelle akademiet.
  • Leder i medlemsakademier orienterer/videreformidler varsler til det nasjonale styret/generalsekretær. Dersom varselet gjelder leder i et medlemsakademi, sendes varselet direkte til AU eller styreleder i Norske kirkeakademier, eller til generalsekretær.
  • AU beslutter normalt hvordan saken skal håndteres, herunder om det skal iverksettes undersøkelser og/evt. tiltak, og hvem som skal forestå disse.
  • Dersom varslet gjelder styreleder, eller andre medlemmer i styret for NKA, sendes varsel direkte til generalsekretær.
  • Dersom varslet gjelder generalsekretær, sendes varselet til styreleder.
  • Den som varsler skal innen 14 dager motta en skriftlig bekreftelse på at varsel er mottatt fra den som er ansvarlig for å følge opp det forholdet det varsles om.
  • Dersom varselet viser seg å være grunnløst, skal likevel varsler få en skriftlig forklaring og korrigerende opplysninger.