Norske
kirkeakademier

Kirkeakademibevegelsen har en grunnleggende tro på dialogens betydning. Vi mener det er behov for møteplasser som er preget av åpenhet og vilje til å lytte. Vi ser nødvendigheten av å skape arenaer som setter menneskets søken etter erkjennelse og kunnskap inn et dialogperspektiv. Vi vil gi rom for at dagens kunst og kulturuttrykk får forme og fornye dialogen om de spørsmål som er viktige i vår tid.

Norske kirkeakademier (NKA) er et organ for samarbeid mellom kirkeakademiene i Norge. NKA representerer kirkeakademiene i deres felles anliggende overfor statlige og kirkelige myndigheter. NKA fremmer samarbeid mellom tilsvarende institusjoner i andre land og arbeider for økumenisk fellesskap mellom kirkesamfunnene. NKA tar også initiativ til prosjekter, konferanser og andre tiltak som er i bevegelsens ånd.

Gjennom alle tider har kunsten gitt form til kirkens budskap og formidlet det som ord ikke har maktet å forklare og uttrykke. Kunsten har en verdi i seg selv.

Kulturmelding for Den norske kirke ble utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet. Meldingen ble lagt fram i 2005. Kirkemøtet 2018 gjorde veivalg for Den norske kirkes videre satsing på kunst- og kultur.

Kulturmeldingen som ble presentert 8. mars 2005, kan du lese her.

I 2018 vedtok Kirkemøtet å satse videre på kunst og kultur. Les vedtaket her.

Et forum

for fordypning og meningsbrytning om de evige spørsmål så vel som de tidsaktuelle problemer i kultur og samfunnsliv.

En bevegelse

som tar kirkens kulturansvar på alvor.

Et fristed

som fremmer dialog og kommunikasjon mellom kirken og grupper innen kultur og samfunnsliv, og hvor mennesker kan møte respekt for eget ståsted.

Prosjekter

Den andres ansikt

Den andres ansikt er et seminar om religion og livssyn som ble arrangert for første gang i 2009. Norske kirkeakademier og KULT – Senter for kunst, kultur og kirke i Oslo er initiativtakere til prosjektet.

Les mer

Kirkeuka for fred

Kirkeuka for fred i Palestina og Israel er et internasjonalt, kirkelig initiativ for å bidra til en fredelig løsning i konflikten i området. Kjerneordene er bønn, opplysning og påvirkning.

Les mer

Brobyggerprisen

Norske kirkeakademier har årlig siden 1983 delt ut Brobyggerprisen til en person, organisasjon eller institusjon som på særlig vis har bygd broer av innsikt og forståelse.

Les mer

Faith in film

Filmprisen Faith in Film er et samarbeid mellom Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF), Senter for kunst, kultur og kirke (KULT), Tromsø kirkeakademi og Norske kirkeakademier.

Les mer

Svovelprekner

I serien «Svovelprekener i Jakob» inviterer Kulturkirken Jakob bra folk til å snakke uavbrutt en times tid om hva som gjør dem sinte. Rettferdig harme – eller ærlig alvor, om du vil.

Les mer

Samarbeid

NKA samarbeider med mange aktører for å skape gode møteplasser for dialog. Blant andre KULT – Senter for kunst, kultur og kirke. Påske & pasjon og Olavsfestdagene er andre eksempler på samarbeid vi bidrar til.

MER KONTAKTINFO

Vår historie

Kirkeakademibevegelsens historie i Norge startet i 1956 med etablering av Norsk Kirkeakademi. I innbydelsen til den første generalforsamling ble formålet beskrevet slik:

Å skape et åpnet forum for møte mellom kirke- og kulturliv.

Å sette i verk undersøkelser og drive studium av samtidens åndelige situasjon.

Å drive opplysningsarbeid.

Salmedikter Svein Ellingsen var sekretær for arbeidsutvalget for Fredriksborg som forberedte opprettelsen av det første norske kirkeakademi. Foto: 1995, Ukjent opphavsmann / Scanpix.

Bak innbydelsen sto et arbeidsutvalg, bestående av Aagot Benterud Johannes Elgvin, Svein Ellingsen, Reidar Huseby, Odd Godal, Svein Hanssen-Bauer, Jacob Jervell, Finn Jor og Edvard Smidt.

Generalforsamlingen valgte et representantskap med bla.a. biskop Johannes Smidt, veterinær Edvard Smidt, maler Håkon Stenstadvold, forfatter Alfred Hauge, magister Carl Fr Engelstad, dr.theol. Per Lønning, professor Sverre Aalen m. fl.

Med den kulturelle og kirkelige bredde som preget både arbeidsutvalget og det første representantskapet, var grunnen lagt for et nytt og spennende kapittel i feltet kirke/kultur. Gjennom årene gjorde Norsk Kirkeakademi et betydelig nybrottsarbeid ved å sette aktuelle problemstillinger på dagsorden. U-landsspørsmål ble studert og drøftet på et tidspunkt da dette ennå ikke hadde fått allmenn oppmerksomhet. Konferanser om litteratur og arkitektur sto tidlig på akademiets program. Med vilje til å sprenge grenser og tenke nytt, ble det formidlet viktige impulser til både kirke- og kulturliv.

Parallelt med dette ble det tatt initiativ til kirkeakademier på forskjellig steder rundt om i Norge. Bevegelsen vokste fort, og det ble etter hvert behov for å etablere et fellesråd med heltidssekretariat i Oslo. Fra år 2000 har kirkeakademibevegelsens fellesorgan tatt navnet Norske kirkeakademier (NKA). NKA får årlig økonomisk støtte fra Norsk kulturråd. Denne støtten er det finansielle grunnlag for virksomheten i NKA, og den gir et viktig bidrag til arbeidet lokalt.

I dag markerer kirkeakademibevegelsen seg som en økumenisk lekfolksbevegelse. Arbeidet er i stor grad drevet gjennom frivillig engasjementet, og det gjøres en imponerende innstats i mange lokalsamfunn for å virkeliggjøre den grunnleggende visjonen om å skape fora for dialog mellom kirke-, kultur og samfunnsliv.

Internasjonalt

NKA er medlem av Oikosnet Europe som har sitt hovedkvarter i Brüssel. Den europeiske akademibevegelsen er, til forskjell fra den norske, kjennetegnet ved sine konferansesentra. Noen har en omfattende virksomhet med mer enn 100 ansatte, andre er små med bare en liten stab. Til sammen har Oikosnet Europe 70 medlemmer i 20 europeiske land.

Den nye utviklingen i Europa gjør det stadig viktigere å knytte bånd mellom nasjonale og europeiske bevegelser. Gjennom sitt medlemskap i Oikosnet Europe har det norske kirkeakademiarbeidet kontakt med et bredt økumenisk miljø i Europa – både i øst og vest.

Den europeiske kirkeakademibevegelsen er tilknyttet det globale nettverket OIKOSNET, som har sitt sekretariat i Latin-Amerika.

Vår internasjonale paraplyorganisasjon:

Noen av medlemsorganisasjonene i Oikosnet Europe:

Sverige

Sigtunastiftelsen

er både en frittstående kulturstiftelse og et konferansesenter/hotell – et sted for innsikt og  utsikt.

Sigtunastiftelsen bygger på kristen humanisme og vil gjennom sin virksomhet skape rom for grenseoverskridende møter i et miljø som utfordrer til refleksjon.

http://www.sigtunastiftelsen.se/

Sigtunastiftelsen
ITALIA

Casa-Cares

NORD-IRLAND

The Corrymeela Community

TYSKLAND

Evangelische Akademie Bad Boll

TYSKLAND

Evangelische Akademie Baden

TYSKLAND

Evangelische Akademie Zu Berlin

TYSKLAND

Evangelische Kirche von Kurhessen-Waldeck

TYSKLAND

Evangelische Akademie Villigst

FRANKRIKE

Château du Liebfrauenberg

RUSSLAND

St. Andrew’s Biblical Theological Institute

TYSKLAND

Haus am Schüberg

Søke
medlemskap?

Medlemskap i NKA er åpent for
enhver institusjon eller
organisert virksomhet som
driver sitt arbeid i samsvar med
bevegelsens grunnverdier.

 

Personvern

Den 25. mai 2018 trådte EUs nye personvernforordning i kraft i Norge. GDPR, som
står for General Data Protection Regulation er en ny forordning som tok over for den tidligere Personopplysningsloven. GDPR gjelder for alle virksomheter i alle land i EU.

Personvern handler om retten til å ha et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger. For medlemsakademiene og NKA sentralt betyr dette at vi må
ha rutiner for å innhente samtykke for de persondataene vi behandler og må ha en
oversikt over alle persondataene vi behandler.

Les mer