Strategiplan 2019-2024

Strategiplanen legger særlig føringer for styret og generalsekretærens arbeid.

Medlemsakademiene er selvstendige og legger egne planer for sitt arbeid i tråd med strategiplanen.

Dette er vi:

Norske kirkeakademier er en bevegelse som ut fra kristen tro ønsker å berike kirke, kultur og samfunn. NKA vil være en tydelig aktør og pådriver på kulturfeltet, stimulere til økt kontakt og samarbeid mellom kirke og øvrig kulturliv. Vi arbeider for dialog og meningsbrytning, bidrar til en levende og åpen samtale i lokalsamfunn og storsamfunn og arbeider for å bringe kristne perspektiver inn i samfunnsdebatten. Vi vil gi rom for den frie tanke og analytisk refleksjon – og ha mot til å fremme standpunkter også om de fremstår som kontroversielle og upopulære. NKA ønsker å påvirke holdninger og mobilisere til handling. Å bidra til økt engasjement for menneskeverdet, menneskerettighetene og skaperverket er en kontinuerlig oppgave for vår bevegelse.

Kirkeakademiene har som formål:

 1. å bidra til dialog mellom forskjellige grupper av mennesker
 2. å skape møteplasser for fordypning og meningsbrytning om evige spørsmål så vel som tidsaktuelle utfordringer
 3. å fremme forståelsen for kunstens betydning for kirken og kirkens betydning for kunsten
 4. å muliggjøre åpne samtaler med rom for innsikt, engasjement og kritikk

NKA har drøyt 70 medlemsakademier. Akademiene er selvstendige og beslutter selv sin aktivitet. Akademienes programmer utgjør NKAs gullbeholdning. Arbeidet baseres på stor frivillig innsats.

Strategiske hovedutfordringer for 2019-2024:

 • Støtte opp om aktiviteten som foregår i medlemsakademiene og bidra til best mulig rammevilkår for akademiene.
 • Arbeide fram et sterkere økonomisk grunnlag.
 • Sikre Kirkeakademienes vekst og styrket innflytelse i samfunn og kirkeliv.
 • Avklare om NKA skal arbeide for å knytte seg til eller utvikle et senter med vekt på kirke, kultur og samfunn.
 • Identifisere hvor de sentrale utfordringene innen kirke, tro og kultur vil ligge om noen år.
 • Styrke kirkeakademibevegelsen gjennom samarbeid med andre aktører som organisasjoner, menigheter, bibliotek, kino, folkeuniversitet osv.

Dette gjør vi:

 1. Norske kirkeakademier arbeider for religionsdialog og forståelse av at kulturelt mangfold beriker samfunnet
 2. Norske kirkeakademier arbeider for å utvikle kirken som en kunstarena
 3. Norske kirkeakademier bidrar til et større kirkelig engasjement i kulturarrangementer
 4. Norske kirkeakademier deltar aktivt i internasjonale nettverk
 5. Norske kirkeakademier spiller en fremtredende rolle i kirke, kultur og samfunn
 6. Kirkeakademibevegelsen arbeider for økt økonomisk støtte og finansiering fra flere kilder, både på lokalt og nasjonalt nivå

Dette vil vi:

Religionsdialog:
 1. etablere møteplasser på tvers av kulturer og religioner, og tilstrebe ulike kulturuttrykk og større kulturelt mangfold i valg av foredragsholdere og kulturinnslag på arrangementer etc.
 2. legge til rette for og medvirke til reell dialog mellom personer av ulik tro og ståsted
 3. skape økt debatt om og være en motvekt til fundamentalisme og ekstremisme
 4. styrke vår profil som økumenisk bevegelse
 5. styrke kontakten med innvandrermiljøer
 6. oppfordre medlemsakademiene til å støtte økumeniske tiltak ved å delta på fellesarrangementer med ulike kirkesamfunn
 7. oppfordre medlemsakademier med ulik konfesjonell basis å lage fellesarrangementer
Kunst og kultur:
 1. være pådriver av og støttespiller for prosjekter som tematiserer religionenes rolle i ulike kunstformer og kulturelle tradisjoner
 2. formidle betydningen av sammenhengen mellom kunst, kultur og kirke gjennom foredrag og artikler
 3. bidra til refleksjon om bruken av kirkerommet
 4. bidra til bruk av ulike kunstuttrykk i kirkerommet, og til at kunstnere med frimodighet kan ta kirken i bruk
 5. skape møteplasser/regionale sentra for kirkelige medarbeidere, kunstnere og kulturadministratorer
 6. gjennomføre seminarer om kirke og kultur
 7. samarbeide med medlemsakademier, menigheter, kunstnere og kulturinstitusjoner i planlegging og gjennomføring av enkeltprosjekter
 8. delta i debatten om kulturarv, kulturformidling og mangfold
 9. fremme bevissthet av betydningen av kunst og kultur for barn og unge
Samfunn:
 1. profilere bevegelsen på ulike arenaer
 2. bidra til å sette saker på dagsordenen i kirke-, kultur- og samfunnsliv
 3. arrangere konferanser i samarbeid med medlemsakademier og andre aktører
 4. bruke årsmøtet som arena for å bidra til at kirkeakademibevegelsen drøfter aktuelle samfunnsspørsmål
 5. sette kritiske søkelys på problematiske utviklingstrekk i samfunnet
Tro og åndelighet:
 1. belyse temaer knyttet til kristen tro, teologi, økumenikk og kirkehistorie
 2. Undersøke trospraksiser i økumeniske sammenhenger
 3. c) løfte fram et teologiske perspektiver på aktuelle spørsmål i samfunnet
Organisasjon:
 1. arbeide for flere samarbeidsprosjekter mellom medlemsakademier og mellom medlemsakademier og NKA sentralt
 2. stimulere til samarbeid mellom lokale akademier gjennom å tilrettelegge for og gi økonomisk støtte til regionale prosjekter og tiltak
 3. videreutvikle årsmøtet som møteplass for idé- og erfaringsutveksling, og stimulere til økt deltakelse fra medlemsakademier i årsmøtet
 4. samarbeide med andre organisasjoner/in­sti­tu­sjon­er for å sikre større oppslutning om arrangementene
 5. inspirere medlemsakademier til å nå nye målgrupper
 6. arbeide for synliggjøring og profilering
Økonomi
 1. oppfordre medlemsakademier til å bruke støtteordninger lokalt og til å vurdere ulike former for inntektsskapende virksomhet
 2. søke andre instanser enn Kulturrådet om prosjektmidler, som for eksempel Fritt Ord, Fond for lyd og bilde, Opplysningsvesenets fond (Ovf)/Kirkerådet, Kirkens Landsfond og aktuelle fond tilknyttet andre kirker enn Den norske kirke
 3. arbeide politisk for å få en ny vurdering av søknaden til Kulturdepartementet, en vurdering som tar høyde for den store økningen i bevegelsens aktivitet