Kunst og kultur i Den norske kirke

Se reportasje om Kirken i Den kulturelle skolesekken i Skien (PDF):
http://www.vl.no/kultur/skoleelever-blir-englebarn-1.679505#

————————————————————————————-

Kirkemøtet vedtok i 2005 «Kunsten å være kirke» – kulturmelding for Den norske kirke. Den ble utarbeidet av Norske kirkeakademier på oppdrag fra Kirkerådet og kan leses her:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kultur/kunst-og-kultur/kulturmeldingen/

brobyggerprisen 3

 

Kunsten å være kirke – Om kirke, kunst og kultur

Utvalget som sto bak utredningen ga uttrykk for et sterkt og inderlig håp om at boka vil føre til handling.

Da utvalget la frem utredningen pekte de på at:

 1. Kirken spiller en viktig rolle i det pulserende kulturlivet i landet, og en rekke menigheter gjør en stor og god innsats innen bestemte kunstområder.
 2. Det er en voksende interesse for og forståelse av viktigheten av at kirken har et bevisst forhold til kulturlivet i stort.
 3. Rammevilkårene for kunstproduksjon og – formidling i kirkelig regi er svært dårlige.
 4. Det er gjennomgående er svært lite og liten kompetanse i de kirkelige strukturer og organer på kunstområdene, og at det er svake tradisjoner og liten grad av kvalitetssikring når det gjelder å benytte fagkompetanse i forvaltningen av kunst- og kulturområder.
 5. Det er lite av insitament, støtte og utfordring i de kirkelige strukturer og tradisjoner i retning av å styrke den kirkelig-kulturelle utviklingen.
 6. Kirken har i liten grad tradisjon og praksis for å invitere kunstnere til å la deres stemmer høre – uten å sikre seg at det man får høre er ufarlig (god kunst er sjelden det!).

Utvalget hadde denne visjonen:

Vi ser for oss en kirke

 • som med dristighet feirer det lekende og skapende mennesket
 • som bevarer det tidligere generasjoner har skapt
 • som levendegjør den kultur den selv er en del av
 • som fornyer kulturen ved å ta i bruk menneskets skapende evner
 • som er åpen, sjenerøs og støttende
 • som tjener det menneskelige ved å være integrerende og inkluderende
 • som er i forandring, som offensivt inviterer til samarbeid og som ser seg og sine rom som en ressurs for mange
 • som er dristig på mennesket vegne og som våger å gjøre feil
 • som forstår og verdsetter det ordløse – rommet mellom ordene – og de uttrykk som reflekterer søken, usikkerhet og undring
 • som er kritisk og kvalitetssøkende – som, med bevissthet og kompetanse, engasjerer seg i kunst- og kulturkritikk på egne premisser.

Kirken vil kunne bli en markant kulturaktør først og fremst gjennom kompetente medarbeidere. Kirken må i praksis vise at den forstår hva som kreves av kompetanse og innsikt av en kulturaktør og av en organisasjon som skal samarbeide med andre kunst- og kulturmiljøer. Vi peker ganske konkret på tiltak som bør gjennomføres i forhold til å rekruttere til de forskjellige kirkelige stillingstypene, og på endringer som bør gjøres i utdannings- og etterutdanningsprogrammer for kirkelige stillinger. Vi legger konkret fram forslag om at kantorstillingene – de eneste kunstfaglige stillingene i Den norske kirke – bør utvides til å få et mer helhetlig ansvar for menighetenes kulturvirksomhet.

Speil i speil

Kulturrådgivere, kontaktinformasjon:
https://kirken.no/nb-NO/om-kirken/kultur/kunst-og-kultur/kulturradgivere/

Utvalgets leder hadde denne artikkelen i Vårt Land 16. november 2015:
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat28/subcat33/thread11611015/