Om Sannhets- og forsonings-kommisjonens arbeid

Ved Anne Julie Semb. Hun er utdannet statsviter og er for tiden dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo. Hennes forskningsinteresser inkluderer menneskerettigheter, minoritetsvern og urfolksspørsmål.

Sannhets- og forsoningskommisjonen ble nedsatt av Stortinget og leverte sin sluttrapport 1. juni 2023. Kommisjonen var en fagkommisjon, og kommisjonens mandat var tredelt. For det første skulle kommisjonen foreta en historisk gjennomgang av fremveksten- og utviklingen av fornorskningspolitikken rettet mot samer og kvener. For det andre skulle kommisjonen undersøke virkningene av den systematiske fornorskningspolitikken for f.eks. språk, helseforhold, kirkeliv, kultur og befolkningens kjennskap til de gruppene som inngikk i mandatet. Og for det tredje skulle kommisjonen foreslå tiltak for videre forsoning.

Mandatet nevnte samer og kvener, men etter en tid valgte kommisjonen å innfortolke skogfinnene i mandatet. Kommisjonens rapport er den første samlede fremstillingen av den fornorskningspolitikken som har blitt ført overfor samer, kvener og skogfinner i Norge og inneholder en god del stoff som tidligere ikke har vært kjent. Kommisjonen samlet også sammen over 700 personlige historier som nå er overlevert til Arkivverket og tilgangsstyres derfra.

Etter Sembs foredrag blir det anledning til spørsmål. Kulturinnslag og servering.

 

Dato

12 feb 2024
Utløpt!

Tid

19:00 - 21:00

Etiketter

Foredrag

Sted

Bragernes menighetshus
QR-kode